Up
Down
Return

Hong Kong

何の蓋かがわかれば、それ以上の思い入れはないという感じの蓋達。

Manhole in Hong Kong

Manhole in Hong Kong


Manhole in Hong Kong


Taipei

電気か電話?

電気。


Manhole in Hong Kong

Manhole in Hong Kong


ガス。

この森と魚の絵がついたマンホールが一番凝っている。水道関係?


Manhole in Hong Kong

Manhole in Hong Kong


消火栓。

ただ「台北」の文字のみ。


Manhole in Hong Kong

Manhole in Hong Kong


量水メーターボックス?。

制水弁。


Manhole in Hong Kong

Manhole in Hong Kong